Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za hišo

Za gradnjo hiše kot investitor potrebujete dovoljenja, ki jih predpisujeta Zakon o urejanju prostora (ZUP) in Zakon o graditvi objektov (ZGO) ter določeni občinski odloki. Gradnja hiše  se prične na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki lahko preneha veljati, če se investitor v dveh letih ne odloči za gradnjo, lahko pa zahteva podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja.

1. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Za pravnomočno gradbeno dovoljenje potrebujemo "Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja".

Po pravilniku (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004) naj bi projektna dokumentacija, ki jo izdela projektant, obsegala sledeče dokumente:

2. Idejni projekt (IDP)

sistematično urejeni načrti, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje.

3. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Projektna dokumentacija, ki jo za vas pripravimo, je sestavljena iz vodilne mape in projektov PGD, PZI.

Vodilna mapa projektov v projektni dokumentaciji obsega lokacijske podatke (opisi in grafični prikazi),s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na gradbeno zemljišče, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike - npr. od sosednjih zemljišč, vplive nameravane gradnje na okolico ter komunalne priključke), ključne podatke in dokumente, v katerih so podatki, ki so pomembni za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev projektantov in njihove odgovornosti. Navadno vsebuje tudi dokumente, iz katerih je razvidna skladnost projekta s prostorskimi akti, in druge podatke, ki so pomembni za odločanje v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

Mapa z načrti v projektni dokumentaciji je sistematično urejen prikaz in opis lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične zasnove nameravane gradnje, s katerimi je moč dokazati, da bo nameravana gradnja v skladu s prostorskimi akti.

V PGD projektu so sistematično urejeni načrti hiše, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, ki so pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja

4. Projekt za izvedbo (PZI)

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je dopolnjen s potrebnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko prične.

Kljub temu, da po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji, 2008, projekt za izvedbo del (PZI) za enostanovanjske zgradbe ni več obvezen sestavni del na gradbišču,saj mora biti na gradbišču ves čas gradnje na vpogled samo en izvod gradbenega dovoljenja .Vendar je za izvajanje gradnje namreč potrebno pridobiti projekt za izvedbo (PZI) in to ne glede na to, če investitor gradi v lastni režiji ali ne ter ga za pravilno izvedbo delavniških načrtov tudi nujno potrebujemo.

5. Projekt izvedenih del (PID)

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je dopolnjen s potrebnimi načrti, iz katerih morajo biti jasno razvidna morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projektiranje hiše

Preostali obseg projektiranja obsega še pripravljalno fazo, vodenje projektiranja, vodenje postopkov (pridobivanje projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja), izdelava načrta notranje opreme, izdelava komercialnih načrtov hiše, projektantski nadzor, vodenje investicije.

Samostojna pridobitev projektne dokumentacije

Če projektno dokumentacijo za gradnjo hiše pridobite sami, vam lahko na podlagi dokumentacije (tlorisi, prerezi, popisi izbrane hiše,…) pripravimo ponudbo za postavitev Eko montažne hiše. V tem primeru vam dokumentacijo ustrezno pregledamo in se dogovorimo za obseg izvedbe hiše (4.Faza-zunaj dokončana hiša, 5.Faza-delni ključ, hiša na ključ).

Povpraševanje

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!